Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætluninni er jafnframt ætlað að tryggja að unnið sé í takt við þær kröfur sem fram koma í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, sem samþykkt voru á Alþingi 26. febrúar 2008.

1.0

Markmið

Markmiðið með jafnréttisáætlun Símans er að tryggja að unnið sé í samræmi við mannauðs- og jafnréttisstefnu Símans. Jafnréttisáætluninni er jafnframt ætlað að tryggja að unnið sé í takt við þær kröfur sem fram koma í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, sem samþykkt voru á Alþingi 26. febrúar 2008.

2.0

Nýráðningar og starfsþróun

Markmið

1. Unnið skal að því að kynjahlutföll verði á bilinu 40/60 í öllum skipulagseiningum Símans sem og í öllum stjórnendateymum Símans.

 • Tryggja skal jafna möguleika kynjanna við nýráðningar sem og við starfsþróun innan Símans. Hvetja skal bæði kynin til að sækja um auglýst störf.

Ábyrgð: Framkvæmdastjóri hvers sviðs Símans, forstöðumenn og mannauðsstjóri.

Mæling: Fylgst verði með kynjahlutfalli eftir sviðum, deildum og í stjórnendateymum Símans.

Tímarammi: Tölfræði tekin saman á 6 mánaða fresti.

2. Laus störf skulu standa báðum kynjum til boða.

 • Í auglýsingum skulu störf ókyngreind og þess gætt að hafa bæði kynin í huga við gerð þeirra.
 • Tryggja skal að jafnréttisstjónarmið séu höfð að leiðarljósi í ráðningum og ráðningaferlið sé eins fyrir bæði kynin.
 • Greina skal kynjahlutfall umsækjenda. Stefnt er að því að kynjahlutfall umsækjenda og þeirra sem koma í viðtöl sé á bilinu 40/60 þar sem því verður komið við.
 • Ef tveir jafnhæfir einstaklingar sækja um stöðu skal að jafnaði sá ganga fyrir sem er af því kyni sem er í minnihluta í viðkomandi starfi.

Ábyrgð: Stjórnandi sem stendur fyrir ráðningu ásamt ábyrgðaraðila ráðningar.

Mæling: Fylgst verði með kynjahlutfalli umsækjenda, þeirra sem koma í ráðningaviðtöl og þeirra sem eru ráðnir.

Tímarammi: Tölfræði tekin saman á 3ja mánaða fresti.

3. Kynin skulu njóta sömu möguleika á þróast áfram í starfi, hvort heldur sem er í átt til frekari sérfræðistarfa eða í stjórnunar- og/eða ábyrgðarstöður.

 • Tryggja skal jafna möguleika kynjanna á að sækjast eftir störfum sem losna innan Símans.
 • Við ákvörðun um starfsþróun skal horft til kynjahlutfalls. Ef tveir jafnhæfir einstaklingar sækja um starfsþróun skal að jafnaði sá ganga fyrir sem er af því kyni sem er í minni hluta í viðkomandi starfi.
 • Stefnt er að því að hlutfall kynjanna í innanhússráðningum sé á bilinu 40/60.

Ábyrgð: Stjórnandi sem stendur fyrir ráðningu ásamt ábyrgðaraðila ráðninga og starfsþróunar.

Mæling: Fylgst verði með kynjahlutfalli umsækjenda, þeirra sem koma í ráðningaviðtöl og þeirra sem ráðnir eru.

Tímarammi: Tölfræði tekin saman á 6 mánaða fresti.

3.0

Fræðsla, endurmenntun og starfsþróun

Markmið Símans er að vinnuumhverfið stuðli að faglegum vexti starfsfólks innan fyrirtækisins með markvissri þjálfun, lifandi endurgjöf ásamt fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Tryggja skal að kynin njóti sömu möguleika til sí- og endurmenntunar.

Markmið

1. Kynin skulu njóta sömu möguleika til starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum störfum.

 • Hvetja skal jafnt konur og karla til að sækja um námsstyrki til náms sem efla möguleika þeirra á starfsþróun. Stefnt er að því að kynjahlutfall þeirra sem sem fá úthlutaða námsstyrki sé á bilinu 40/60.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri, stjórnendur og ábyrgðaraðili fræðslumála.

Mæling: Fylgst verði með kynjahlutfalli þeirra sem fá úthlutaða námsstyrki.

Tímarammi: Tölfræði tekin saman eftir úthlutun námsstyrkja 2x ári.

4.0

Laun og kjör

Hjá Símanum eiga starfskjör að taka mið af hlutverki, ábyrgð og frammistöðu í starfi. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun séu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla.  

Markmið

1. Stefnt er að því að tryggja jöfn laun kynjanna. Sömu laun skulu greidd fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf.

 • Unnið skal að launajafnrétti með virku jafnlaunakerfi sem uppfyllir viðmið jafnlaunastaðalsins, ÍST, 85:2012.
 • Mælist óútskýranlegur kynbundinn launamunur, skal gera áætlun til að leiðrétta þann mun.
 • Niðurstöður jafnlaunaúttekta skulu kynntar starfsmönnum.

Ábyrgð: Forstjóri, framkvæmdastjórn, mannauðsstjóri.

Mæling: Úttektir ytri fagaðila og vottun á jafnlaunakerfi Símans. Niðurstöður launagreininga

Tímarammi: Árlegar úttektir á jafnlaunakerfi Símans og ársfjórðungslegar launagreiningar.

5.0

Vinnuumhverfið

Síminn vill auðvelda starfsfólki að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu og leggur áherslu á sveigjanleika þannig að starfsfólk geti, óháð kyni, axlað ábyrgð á fjölskyldu og heimili. Síminn leggur jafnframt áherslu á að allt starfsfólk skuli njóta virðingar, hafa jafna stöðu innan fyrirtækisins og að einstaklingum sé ekki mismunað á grundvelli kyns, aldurs, þjóðernis, fötlunar, trúarbragða eða kynhneigðar. Tekin er skýr afstaða gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi og áhersla lögð á að enginn sæti kynbundinni eða kynferðislegri áreitni, einelti né ofbeldi af neinu tagi.

Markmið

1. Tryggja skal að allt starfsfólk, óháð kyni,  geti samræmt fjölskyldu- og atvinnulíf.Tekið skal tillit til heilsufars og erfiðra fjölskylduaðstæðna starfsfólks.

 • Starfsfólki skulu kynnt úrræði á borð við sveigjanlegan vinnutíma og möguleikum á hlutastörfum þar sem því er við komið.
 • Öllu starfsfólki, óháð kyni, skal vera gert kleift að nýta rétt sinn til fæðingar- og foreldraorlofs.

Ábyrgð: Allir stjórnendur.

Mæling: Jafnvægi milli vinnu og einkalífs mælt í árlegri vinnustaðagreiningu.

Tímarammi: Vinnustaðagreining 1x ári.

2. Að koma í veg fyrir og/eða útrýma einelti, áreitni og/eða ofbeldi, sama í hvaða mynd það birtist.

 • Stefna og viðbragðsáætlun gegn einelti, áreitni, ofbeldi og annarri ótilhlýðilegri háttsemi skal vera öllum aðgengileg og kynnt öllum starfsfólki.
 • Reglubundin fræðsla fyrir starfsfólk um einelti, áreitni og ofbeldi og afleiðingar þess.

Ábyrgð: Stjórnendur ásamt mannauðsstjóra.

Mæling: Mælt í árlegri vinnustaðagreiningu.

Tímarammi: Árlegar vitundarkynningar á stefnu og viðbragðsáætlun og vinnustaðagreining 1x á ári.

3. Efla vitund og þekkingu starfsfólks á jafnréttismálum og góðum samskiptaháttum.

 • Gera málefni sem varða jafnrétti og þróun þess sýnileg í fyrirtækinu.
 • Bæta fræðslu um jafnréttismál og samskipti kynja í nýliðafræðslu.
 • Þjálfa stjórnendur í hlutverki sínu með tilliti til jafnréttis og samskipta kynjanna.
 • Reglubundnar kynningar á Samskiptasáttmála Símans. Sáttmálinn skal jafnframt kynntur öllum þeim sem hefja störf hjá Símanum

Ábyrgð: Stjórnendur ásamt mannauðsstjóra.

Mæling: Mælt í árlegri vinnustaðagreiningu.

Tímarammi: Vinnustaðagreining 1x á ári.

6.0

Önnur ákvæði

Forstjóri og framkvæmdastjórn ásamt mannauðsstjóra skulu hafa forgöngu um endurskoðun jafnréttisáætlunar á þriggja ára fresti eða oftar ef þörf krefur, til að tryggja að hún samrýmist lögum um jafnrétti og stefnu Símans á hverjum tíma. Hún er lögð fyrir og staðfest af framkvæmdastjórn  og undirrituð af mannauðsstjóra Símans.

7.0

Útgáfa

Reykjavík, 20. nóvember 2019

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Panta
Nafn á þjónustu
Undirtexti á
Þjónustuvefnum.

Nafn

Kennitala

Netfang

Símanúmer

Heimilisfang

Skilaboð

Texti undir formi
Texti2 undir formi
Texti falinn
Ertu hjá Símanum?
Færslu/útskriftargjald bætist á reikning skv. verðskrá.
0
kr./ mán.
Takk fyrir!
Við munum hafa samband eins fljótt og unnt er.
Úps!
Eitthvað hefur farið úrskeiðis. Vinsamlegast endurhlaða síðu og reyndu aftur.