Persónuverndarstefna - Símaappið

Símaappið er smáforrit (e. App) Símans sem aðgengilegt er á Google Play og í Apple App Store. Með Símaappinu geta viðskiptavinir Símans nálgast upplýsingar um farsímanotkun sína hjá Símanum, sem og séð yfirlit yfir sínar farsímaáskriftarleiðir. Einnig geta viðskiptavinir gert tilteknar breytingar á farsímaþjónustu sinni í gegnum Símaappið, svo sem að breyta gagnamagni í netpakka, eða óskað eftir aðstoð frá þjónustuveri Símans.

Vinnsla Símans

Við stofnun aðgangs og notkun á Símaappinu ( hér eftir „Appið“) er unnið með persónugreinanlegar upplýsingar um notanda eins og nánar er kveðið á um í stefnu þessari.

Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra á vegum Símans, lýtur lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og öðrum reglum sem settar hafa verið á grundvelli persónuverndarlaga.

Síminn gætir þess að þeir þættir vinnslunnar sem Síminn hefur með höndum, sem ábyrgðaraðili vinnslu, í tengslum við notkun lausnarinnar séu í samræmi við slíka löggjöf.

Persónuupplýsingar sem safnað er

Við stofnun aðgangs í Appinu og notkun þess þarf notandi að skrá upplýsingar um símanúmer sitt og skráir inn auðkenningarkóða sem Síminn sendir viðkomandi með SMS. Í sumum tilvikum getur Símaappið greint sjálfkrafa hvaða númer er að skrá sig inn í Appið, með upplýsingum frá SIM-korti viðkomandi.

Í þeim tilvikum sem notandi kýs að kaupa Frelsisáfyllingu í gegnum Símaappið þarf viðkomandi að skrá greiðslukortanúmer sitt í hvert sinn sem slík kaup eru gerð. Ekki er þörf á að vera innskráður í Appinu til þess að klára slík kaup. Við kaup á Frelsisáfyllingu eru vistaðar upplýsingar hjá Símanum um dagsetningu, tímasetningu og upphæð greiðslu.

Í þeim tilvikum sem notandi hefur áður skráð og vistað greiðslukortanúmer á Þjónustuvef Símans sem „skráð kort“ hefur notandinn einnig val um að greiða fyrir Frelsisáfyllingu með umræddu greiðslukorti í gegnum Símaappið. Þá þarf notandi hins vegar að skrá fjögurra stafa lykilnúmer fyrir viðkomandi kort í hvert sinn sem hann vill greiða með slíku greiðslukorti.

Við notkun Appsins eru aðgerðir notanda skráðar og vistaðar hjá Símanum í þeim tilgangi að geta veitt notanda aðgang að Appinu, til að geta veitt honum upplýsingar um farsímanotkun sína hjá Símanum, til að geta sannreynt og staðfest þær aðgerðir sem notandi framkvæmir í Símaappinu, til að halda utan um greiðslu- og breytingasögu notanda í Símaappinu og til að tryggja öryggi forritsins, þ.m.t. rekstrarlegt öryggi. Engar greiðslukortaupplýsingar eru þó vistaðar í Símaappinu.

Við notkun á Símaappinu safnast og vistast sjálfkrafa hjá Símanum eftirfarandi upplýsingar um símtæki notanda í þeim tilgangi að afla vitneskju um notkun á Appinu svo Síminn geti aðlagað Appið betur að þörfum notanda, ásamt því að hafa til staðar rekjanleika aðgerða sem notandi framkvæmir í Appinu:

-Tegund og útgáfa stýrikerfis

-IP-tölu notanda

-Einkvæmt auðkenni notanda og símanúmer

Notandi ber ábyrgð á réttleika þeirra upplýsinga sem hann skráir í Appið hverju sinni, einkum símanúmer sitt og eftir atvikum greiðslukortanúmer.

Tilgangur vinnslu

Síminn aflar, skráir og vistar upplýsingarnar í þeim tilgangi að geta veitt notanda aðgang að Appinu, til að gera notanda kleift að nota Appið, til að geta haldið utan um notkunarsögu í Appinu, til að tryggja öryggi og veita réttum notanda upplýsingar um rétta notkun, t.d. um stöðu gagnmagnsnotkunar í farsíma. Þá eru upplýsingarnar notaðar til að tryggja gæði og virkni Appsins og ef þörf krefur vegna stoðþjónustu og bilanagreiningu.

Þá mun Síminn nota upplýsingarnar til að geta sett sig í samband við notanda í viðskiptalegum tilgangi, þ.á m. í þeim tilgangi að tilkynna notanda um breytingar á Appinu, svo sem á virkni þess eða stillingum.

Síminn mun ekki nota upplýsingarnar í öðrum tilgangi án þess að afla sérstaklega samþykkis notanda fyrir slíkri vinnslu, svo sem til að hafa samband við notanda í markaðslegum tilgangi.

Viðtakendur upplýsinga

Þær upplýsingar sem safnast við notkun lausnarinnar eru vistaðar hjá eða á vegum Símans á Íslandi.

Síminn mun ekki nota upplýsingarnar í öðrum tilgangi eða afhenda þær þriðja aðila, að lögreglu frátalinni, nema á grundvelli lagaheimildar, stjórnvaldsfyrirmæla, dómsúrskurðar, skriflegs vinnslusamnings eða samþykkis notanda. Síminn áskilur sér þó rétt til að afhenda þriðja aðila ópersónugreinanlegar upplýsingar um notkun Appsins, sbr. gr. 9 neðar.

Varðveislutími

Allar upplýsingar um fjarskiptanotkun notanda og birtar eru í Símaappinu eru ekki vistaðar í Appinu, heldur birtast þær þar úr öðrum kerfum Símans.

Upplýsingar um greiðslukortanúmer notanda, þegar hann greiðir fyrir Frelsisáfyllingu í gegnum Símaappið, eru ekki heldur vistaðar í Símaappinu. Aðrar upplýsingar um Frelsisáfyllingar, sem framkvæmdar eru í gegnum Símaappið, varðveitast lengur hjá Símanum, í samræmi við lög og til að tryggja réttleika og rekjanleika greiðslna og til að uppfylla kröfur laga, einkum bókhaldslaga.

Að öðru leyti gætir Síminn þess að varðveita einungis persónugreinanleg gögn um notendur Símaappsins í samræmi við lög og málefnaleg ástæða er fyrir hendi.

Í þeim tilvikum sem notandi eyðir Símaappinu í snjalltæki sínu eyðast sjálfkrafa þær upplýsingar sem voru notaðar til að klára innskráningarferli viðkomandi í Appinu. Þótt notandi hafi eytt Appinu úr snjalltæki sínu hefur það hins vegar ekki áhrif á gögn í kerfum Símans.

Óski notandi þess að eyða tilteknum persónuupplýsingum sem tengjast Símaappinu getur hann sent skriflega beiðni þar að lútandi til Símans.

Nákvæmni og áreiðanleiki upplýsinga

Upplýsingar sem eru aðgengilegar notanda í Símaappinu eru birtar úr öðrum kerfum Símans, en einungis í allt að sex mánuði aftur í tímann. Síminn gerir viðeigandi ráðstafanir til að tryggja áreiðanleika og nákvæmni þeirra gagna sem birtast í Símaappinu. Gögn um farsímanotkun eru uppfærð á nokkurra klukkustunda fresti.

Séu persónuupplýsingar óáreiðanlegar mun Síminn, með hliðsjón af tilgangi vinnslunnar, gera viðeigandi ráðstafanir til þess að þær verði leiðréttar eða þeim eytt.

Aðrar upplýsingar sem notandi hefur sjálfur skráð í Appið eru ekki á ábyrgð Símans og ber notanda að gæta þess að slíkar upplýsingar séu nákvæmar og áreiðanlegar.

Öryggi upplýsinga

Síminn gætir öryggi Símaappsins með viðeigandi tæknilegum og skipulagslegum ráðstöfunum til að tryggja öryggi persónuupplýsinga, m.a. með það að markmiði að koma í veg fyrir mannleg mistök, þjófnað, svik eða aðra misnotkun á upplýsingum. Síminn mun takmarka aðgang að upplýsingum við þá starfsmenn sem nauðsynlega þurfa slíkan aðgang til að ná fram tilgangi vinnslunnar.

Öll samskipti í Appinu eru dulkóðuð, þ. á m. greiðslukortaupplýsingar sem notandi kann að skrá, en greiðslukortaupplýsingar eru aldrei vistaðar í Appinu.

Starfsmenn Símans eru upplýstir um skyldu þeirra til að viðhalda trúnaði og öryggi persónuupplýsinga.

Réttindi notanda

Notandi hefur rétt til andmæla söfnun Símans á persónuupplýsingum telji hann að slík söfnun sé ekki í samræmi við tilgang hennar, að meðalhófs sé ekki gætt eða ef hann telur að sama árangri sé hægt að ná með mildari aðferðum. Þá getur notandi óskað eftir því að fá upplýsingar um þá vinnslu sem á sér stað hjá Símanum um hann, enda standi hagsmunir annarra því ekki í vegi. Sé beiðni samþykkt skal hún afgreidd eins fljótt og auðið er og eigi síðar en innan eins mánaðar frá móttöku slíkrar beiðni.

Notandi kann jafnframt að eiga rétt til að krefjast þess að röngum, villandi eða ófullkomnum persónuupplýsingum um sig verði leiðréttar og/eða þeim eytt.

Ópersónugreinanlegar upplýsingar

Síminn áskilur sér rétt til að vinna með og greina ópersónugreinanlegar upplýsingar um notkun notanda á Símaappinu, til áframhaldandi vöruþróunar og/eða til að bæta virkni Appsins.

Kvartanir og beiðnir

Kvörtunum eða beiðnum frá notendum Símaappsins vegna vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við snjallforritið, t.d. í tengslum við gr. 8. í stefnu þessari, skal koma á framfæri við Símann með skriflegum hætti á siminn.is („Hafa samband“ eða „Netspjall“) eða með því að hringja í síma 800-7000.

Síminn skal bregðast við erindi notanda eins fljótt og auðið er með skriflegum hætti, nema notandi óski annars.

Ábendingum vegna öryggismála, t.d. vegna veikleika eða öryggisbrests í Appinu skal tilkynna til Símans á netfangið security@siminn.is

Útgáfa

Persónuverndarstefna þessi er gefin út af Símanum hf. og gildir frá 15. nóvember 2017 og til þess tíma er ný persónuverndarstefna tekur gildi.